หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์โซฟีร์ หะยียูโซ๊ะ

อาจารย์โซฟีร์  หะยียูโซ๊ะ
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ะุรกิจ
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ click...

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด