หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

อาจารย์ ดร.นิมารูนี  หะยีวาเงาะ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประวัติการศึกษาและผลงานวิชาการ click...

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด