หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ

ปรัชญา วัตถุประสงค์ จุดเด่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

         ผลิตบัณฑิตสู่สังคมอย่างมีคุณค่า มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นํา ก้าวล้ําวิชาการ บูรณาการความรู้ พัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษา โดยสร้างบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม พัฒนาทักษะเชิงปัญญา เน้นการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบค้นองค์ความรู้แก่ปัญหา ตลอดจนนํามาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้ศาสตร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมด้วย และเนื่องจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องคํานึงถึงการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับศาสตร์สากลเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้
1. เพื่อผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่มีความรู้และความสามารถในการบูรณาการคอมพิวเตอร์กับการบริหารธุรกิจ โดยสามารถนําไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ และระดับนานาชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สนองความต้องการของตลาดแรงงาน และสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดให้บัณฑิตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แสวงหาความรู้ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น