โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

ยกระดับผู้ประกอบการร้านค้า ภายหลังโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

คณะวิทยาการจัดการ ยกระดับผู้ประกอบการภายหลังโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
11 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการพร้อมคณาจารย์ร่วมด้วยทีมคณาจารย์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร food science คณะวิทย์ฯ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการ ด้านการผลิต การขาย การวิเคราะห์ต้นทุน การตั้งราคาขาย และการบริหารจัดการร้านค้า ภายหลังโควิด ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้โครงการการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมบริการฯ

แกลเลอรี่