โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

มรดกทางภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรม การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ มุ่งพัฒนาองค์ความรู้โดย การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
วันที่ 2 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ร่วมกับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิชาการ โรงพยาบาลเบตง และ นักวิชาการด้านสุขภาพอิสระ พัฒนาองค์ความรู้โดยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวมุ่งพัฒนาจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมบริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งมีชมรมผู้สูงอายุภายในเทศบาล และผู้สูงอายุ PCU กม.3 ร่วมถึง 70 คน ณ ห้องประชุมกองการศึกษา เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่