โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวธารน้ำทิพย์

29 มีนาคม 2562 บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และคณะ ที่ได้มาเยี่ยมธูทคณะวิทยาการจัดการและธูทสินค้าของตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อชมสินค้าโอทอปและการดำเนินงานภายใต้โครงการ หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้ ในงานไก่อเมซิ่งเบตง  ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 7 มีนาคม 2562  ณ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ (สวนน้ำ) เทศบาลเมืองเบตง โดยการจัดแสดงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลธารน้ำทิพย์ ที่ทางคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ หน่วยงานในพพื้นที่ ได้พัฒนาขึ้น ตลอดจนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติด้านอาหารและวัฒนธรรม 

แกลเลอรี่