โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

อบรมผู้นำเที่ยวชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

อบรมผู้นำเที่ยวชุมชน ภายใต้โครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำทีมโดย อาจารย์ศุภาวิณี กิติวินิต อาจารย์ซูซัน หามะ หัวหน้าโครงการ ร่วมด้วย อาจารย์เจนตา แก้วไฝ อาจารย์ดาลีซะห์ ดะยี อาจารย์แวซำซูดิน แวดากอ และอาจารย์มูฮัมหมัด ปุ ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 40 คน ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ แบ่งกิจกรรม ดังนี้
อบรมสัมมนา เรื่อง แนวทางการปรับการท่องเที่ยวเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชนธารน้ำทิพย์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้นำเที่ยวชุมชน
การใช้สื่อเพื่อการนำเสนอเรื่องราวชุมชน
การบริหารจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน
การออกแบบและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน
ทักษะด้านการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

แกลเลอรี่