โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

ใต้สันติสุข วจก.มรย.ออกเจียระไนท้องถิ่นพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว

                                                                                                                   

วจก.มรย.ออกเจียระไนท้องถิ่นพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมมือกับท้องถิ่น ออกค้นหาเพชรในตงที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อเจียระไน และพัฒนาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยอาศัยความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ โดยออกสือผ่านรายการ ใต้สันติสุข ทางช่อง NBT วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

แกลเลอรี่