โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนบ้านธารน้ำทิพย์

แกลเลอรี่