โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

วจก.ตอบรับนโยบายการท่องเที่ยวชุมชน

                                                                                                                   

วจก.ตอบรับนโยบายการท่องเที่ยวชุมชน                         

                    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมกับเทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเเบตง จังหวัดยะลา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนหันมาใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์มาเป็นจุดเปิดการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสำนึกรักบ้านเกิด สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

แกลเลอรี่