โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

แนะนำแอพพลิเคชั่น "ที่นี่เบตง"

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ถือเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เป็นเมืองกลางหุบเขาปลายด้ามขวานแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี เนื้อที่ 1,328 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองยะลา 140 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ 1,590 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับรัฐเประกับรัฐเกดะห์ของมาเลเซีย ด้วยภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจึงทำให้มีอากาศดี มีหมอกตลอดปี จึงได้รับสมญานามว่า "เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน"  และมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น อุโมงค์ปิยะมิตร  เวิร์ลส์ ลาจเจส เมล์บ็อกซ์  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  โครงการไม้ดอกเมืองหนาวเบตง  พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ  เบตงน้ำพุร้อน ฯลฯ  นอกจากนี้แล้วพบว่า สภาพเศรษฐกิจของอําเภอเบตง มีโครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการค้า การบริการ การเกษตร โดยประชากรกว่าร้อยละ 80 มีอาชีพการเกษตร โดยเฉพาะอาชีพการทําสวนยางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ และอาชีพรองลงมาคือประกอบอาชีพทางธุรกิจการท่องเที่ยวและสวนผลไม้ โดยอำเภอเบตงมีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ คือการบริการและการท่องเที่ยวการบริการสาธารณะ  ได้แก่ (1) เป็นประตูเชื่อมโยงระบบการขนส่ง การคมนาคม และเป็นประตูสู่ประชาคมอาเซียน (2) เป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยว (3)  เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา สาธารณสุข การแพทย์และสถานที่ราชการที่สำคัญ   (4) เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 5) มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเป็นอัตลักษณ์และเอกลัษณ์ที่โดดเด่นสำคัญแผนพัฒนาและส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวคุณภาพที่มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมสินค้า บริการทางการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การบริการและการท่องเที่ยวการบริการสาธารณะยังพบว่า ยังขาดการให้ข้อมูลข่าวสาร ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน วิถี วัฒนธรรม จารีตประเพณี และขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารที่จะให้ข้อมูลแบบทันทีทันใดแก่นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คาดหวัง เป็นต้น กอปรกับปัจจุบันเป็นยุคไทยแลนด์ 4.0  ที่รัฐมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็น ‘ประเทศไทย 4.0’ นั้น จะต้องเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่า (Value Added) ไปสู่การสร้างมูลค่า (High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งมีเป้าหมาย 5 กลุ่มสำคัญ โดย กลุ่มเป้าหมายที่ 4 คือ กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, Internet of Things, Artificial Intelligence & Embedded Technology) ซึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์เป็นสมองของหุ่นยนต์หรือเครื่องจักร ซึ่งหมายถึงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในหุ่นยนต์หรือเครื่องจักร ตัวหุ่นยนต์เป็นเพียงแค่โครงร่างเท่านั้น ระบบปัญญาประดิษฐ์ไม่มีรูปลักษณ์เป็นหุ่นยนต์หรือเครื่องจักร เช่น SIRI ในไอโพนสามารถพูดจาสนทนา ตอบคำถาม ส่งจดหมาย ค้นหาข้อมูลได้ หรือ Search Engine ของ Google เป็นต้น  จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงจัดทำโครงการวิจัยเรื่องระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสื่อสาร “ที่นี่..เบตง” เพื่อส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยจะเป็นการสื่อสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวแบบทันทีทันใดและใช้การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ

แกลเลอรี่