โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

ยกระดับมาตรฐานและการบริหารจัดการภายใต้วิถีปฏิบัติ NEW NORMAL ของธุรกิจร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะทำงาน และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรม ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และการปรับตัวกิจการร้านอาหาร หลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ในรูปแบบวิถีปฏิบัติ ปกติใหม่ (New Normal) ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 10 ผู้ประกอบการ ณ ร้านอาหารฮานตาน่าเบตง โดยได้รับเกียรติจาก คุณริซกี สาร๊ะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมให้ความรู้ในประเด็นการป้องกัน และการยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะทำงานยังได้มีการลงพื้นที่สำรวจ ร้านอาหาร แนะนำวิธีปฏิบัติ สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ลูกค้าที่มาใช้บริการเพื่อนำมาสังเคราะห์ข้อมูลสู่กระบวนการวิธีวิจัย ตลอดจนได้มอบวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินงานร้านอาหารภายใต้วิถีปฏิบัติ ปกติใหม่ (New Normal) ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม เพื่อนำใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการร้านอาหารต่อไป

แกลเลอรี่