โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

เวทีประชาคมวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาด้านมรดกทางวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2562 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดยอาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว หัวหน้าโครงการ ร่วมกับ อาจารย์มานพ ทองไทย อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด อาจารย์อรวรรณ กมล อาจารย์พยอม ตอบประโคน อาจารย์ ดร.อุมาพร เชิงเชาว์ และทีมงาน ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการบริการวิชาการ "หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้" กิจกรรม "จัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาด้านมรดกทางวัฒนธรรม" ณ เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา สืบเนื่องจากการจัดเวทีประชาคมเพื่อค้นหามรดกทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะและเกิดจากความต้องการจากชุมชนอย่างแท้จริง รวม 9 ชนิดด้วยกัน โดยทางทีมงานได้ร่วมประชุมกับนักปราชญ์หรือผู้เชี่ยวชาญแต่ละชนิดเพื่อเตรียมความในด้านต่างๆ ประชุมทีมงานสำหรับการดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมดังกล่าว และทางทีมงานได้รับการต้อนรับจากคนในพื้นที่เต็มไปด้วยมิตรไมตรี พร้อมรอยยิ้ม ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

แกลเลอรี่