โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

จับยี่ลุ้ย (12 สตางค์)

จับยี่ลุ้ย หมู่ 2 บ้านบาแตตูแง แปลว่า 12 สตางค์
มาจากค่าอัตราโดยสารรถยนต์รับจ้างจากในเมือง
มาถึงบริเวณบ้านดังกล่าวมีราคา 12 สตางค์
เป็นป้ายเก่า ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ประชาชนรอรถ
โดยสารเข้าไปในเมืองเบตง เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์และสะท้อนวิถีชีวิตของคนใน
พื้นที่ในอดีต

 

แกลเลอรี่