โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

สระบัวแดง

สระบัวแดง หมู่ 1 บ้านธารน้ำทิพย์ ความงดงาม
อันเป็นเอกลักษณ์ของดอกบัวสีแดงอมชมพู
ตามธรรมชาติ และเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบ
ดอกบัวจะเบ่งบานพร้อม ๆ กัน มีสีเข้มและสีอ่อน
สลับกันไปอย่างสวยงาม สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งน้ำ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่ดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ

 

แกลเลอรี่