โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

หลัก 54A (จำลอง)

หลัก 54A จำลอง (จำลอง) หมู่ 1 บ้านธารน้ำาทิพย์
อยู่บนเทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นจุดจำลองหลักเขตไทย-มาเลเซีย
สร้างเพื่อจำาลองแลนด์มาร์คแสดงอาณาเขต ให้นักท่องเที่ยว
สามารถชื่นชมและร่วมถ่ายรูปได้ มีความสะดวกในการเดินทาง
จุดที่ตั้งของหลักเขตอยู่บนยอดเขาสูง สามารถมองเห็นทิวทัศน์
แนวภูเขาไปสุดลูกหูลูกตา

 

แกลเลอรี่