โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

น้ำตก 7 ชั้น (น้ำตกธารน้ำทิพย์)

น้ำตก 7 ชั้น (น้ำตกธารน้ำทิพย์) หมู่ 4 บ้านจาเราะซูซู เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มี 7 ชั้น
โดยแต่ละชั้นมีลักษณะและจุดเด่นที่แตกต่างกันไปตามลักษณะสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ มีพืชพรรณที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ไว้ศึกษาและเรียนรู้ อีกนานาชนิด

 

แกลเลอรี่