โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

ร่วมทำประชาคมพิจารณามรดกทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่อนุรักษ์และฟื้นฟู

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว และ อาจารย์อรวรรณ กมล ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมรอยต่อที่สามเหลี่ยนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม จัดเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาด้านมรดกทางวัฒนธรรม ณ หมู่ 4 เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งในโครงการดังกล่าว มีตัวแทนจากหมู่ที่ 1-4 เข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวนถึง 45 คน เพื่อร่วมกันประชาคมพิจารณามรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างแท้จริง เพื่อการเผยแพร่ให้แก่นักท่องเที่ยว และคนรุ่นหลังสืบไป

แกลเลอรี่