โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

นั่งรถไฟลงหาดใหญ่

นั่งรถไฟลงหาดใหญ่

แล้วต่อรถตู้หาดใหญ่-เบตงผ่านยะลาเข้าเบตงค่าโดยสารประมาณ 230 บาท  

แกลเลอรี่