โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

เครื่องบิน

เครื่องบิน

ยังไม่มีบริการเดินทางโดยเครื่องบินไปอำเภอเบตงโดยตรง นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเที่ยวบิน กรุงเทพ - หาดใหญ่

แล้วต่อรถตู้หาดใหญ่-เบตงผ่านยะลาเข้าเบตง ค่าโดยสารประมาณ 230 บาท 

หากให้รถ รับ-ส่งที่สนามบินหาดใหญ่ บวกค่าโดยสารเพิ่ม 150 บาท
 

แกลเลอรี่