โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

ทิวเขาร้อยลูก

ทิวเขาร้อยลูก หมู่ 4 บ้านจาเราะซูซู อยู่บนเทือกเขาสันกาลาคีรี ระหว่างรอยต่อประเทศไทย-มาเลเซีย มีความเป็นอัตลักษณ์ทางธรรมชาติที่โดดเด่น สามารถมองเห็นยอดเขานับร้อยลูกเรียงสลับกัน ปกคลุมด้วยทะเลหมอกไปทั่วเขตแดนทั้งสองประเทศ ชมวิวที่สวยงามไปไกลถึงแดนมาเลเซีย

แกลเลอรี่