โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
ด้านอุตสาหกรรมบริการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการ (มรย.)
|

ล่องแก่งลูโบ๊ะดีเน็ง

ล่องแก่งลูโบ๊ะดีเน็ง หมู่ 4 บ้านจาเราะซูซู ลูโบ๊ะดีเน็ง เป็นคำภาษาถิ่น แปลว่า “ธารน้ำที่มีผาหินเป็นผนัง” โดยผาหินมีขนาดสูงประมาณ
10 เมตร เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบไวส่วนเส้นทางการล่องแก่งเป็นลำน้ำขนาดใหญ่มีโขดหินตั้งตัวระเกะระกะเกิดเป็นกระแสน้ำา
ที่ม้วนตัวกลายเกลียวเป็นคลื่นตลอดระยะทาง5 กิโลเมตร สามารถสร้างความท้าทายและสนุกสนานแก่ผู้ที่หลงใหลกิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทล่องแก่งเป็นอย่างยิ่ง

แกลเลอรี่