“สอนน้องให้เป็นนักบัญชีน้อย”

10 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานบริการวิชาการ

วันที่ 9 มี.ค. 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยอาจารย์ดร.นันทา จันทร์แก้ว และคณาจารย์ในหลักสูตร นำทีมนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1  จัดโครงการบูรณาการพันธกิจการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีขั้นสูง 1 ภายใต้กิจกรรม “สอนน้องให้เป็นนักบัญชีน้อย” ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา (แผนกสาธิต) โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการในด้านบัญชีแก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการวางแผนทางการเงิน โดยนักศึกษาต่างมีความตั้งใจและสร้างความสนุกในการเรียนบัญชีให้กับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม