กิจกรรมอบรม RDSME

10 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนานักศึกษา

วันที่ 7-8 มี.ค. 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยอาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ จัดโครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมอบรม RDSME ให้กับนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี ห้อง 1 และห้อง 2 โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจรีพร อารักษ์คุณากร เป็นวิทยากรบรรยาย  สืบเนื่องจากกรมสรรพากรมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จัดทำบัญชี งบการเงิน และนำส่งภาษีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ จึงจัดให้มีการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอย่างง่าย สำหรับผู้ประกอบการ RDSMEs (SMEs Accounting Software) โดยหลักสูตรบัญชีมุ่งหวังว่านักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจำสามารถนำความรู้ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้สำหรับการทำงานในวิชาชีพบัญชีต่อไป