โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

10 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนานักศึกษา

วันที่ 6 มี.ค. 2563 อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด พร้อมนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านแยะ ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อทำการเก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มที่นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือได้ พร้อมลงพื้นที่สำรวจอาซ่องโมเดล เพื่อนำมาบูรณาการในการพัฒนากลุ่ม ทั้งนี้ได้ทำการบันทึกวีดีโอการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อนำมาจัดทำคลิปวีดีโอประกอบการนำเสนอต่อคณะกรรมการของธนาคารออมสิน ในวันที่ 12 มี.ค. 2563 ต่อไป