กิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต

10 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 4 มี.ค. 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยอาจารย์ ดร.ละออ มามะ จัดกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดยะลา ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยมีนักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ได้บูรณาการกิจกรรมในรายวิชา การบัญชีต้นทุน 1 การตรวจสอบภายในฯ และการบัญชีขั้นต้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเสียสละต่อส่วนรวม ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็นการแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นโดยการช่วยชีวิตผ่านกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต