นิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาทางการบัญชีพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา

3 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันที่ 2 มี.ค. 2563 อาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ ลงพื้นที่ให้การนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษาทางการบัญชีพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สำนักงานรังสิมันต์การบัญชี และ สำนักงานวี เอ็นการบัญชีหาดใหญ่ โดยในการนิเทศในครั้งนี้เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา และยังได้รับข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการให้ทางหลักสูตรมุ่งเน้นความรู้ในเรื่องเอกสารทางการบัญชีก่อนออกฝึกสหกิจในครั้งต่อไป ทั้งนี้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี