นักบัญชีรุ่นใหม่กับความพร้อมสุ่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์

3 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนานักศึกษา

วันที่ 29 ก.พ. 2563 อาจารย์ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ พร้อมด้วยนักศึกษา กศ.บป. ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง นักบัญชีรุ่นใหม่กับความพร้อมสุ่ยุคดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมหยางถาว อาคารคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว เป็นกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข่าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจพร้อมปรับตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณ เดรญา มีบำรุง นักบัญชีระดับ 4 จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มาให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา