“สอนน้องให้เป็นนักบัญชีน้อย"

3 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนานักศึกษา

วันที่ 26 ก.พ. 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยอาจารย์ดร. ละออ มามะ และอ.อับดุลเราะห์มาน สาและ นำทีมนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 และหัอง 2 จัดโครงการบูรณาการพันธกิจการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีต้นทุน 1 ภายใต้กิจกรรม “สอนน้องให้เป็นนักบัญชีน้อย” ณ โรงเรียนยะลาบำรุง และโรงเรียนนิบงพัฒนา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการในด้านบัญชีแก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาในการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการวางแผนทางการเงิน โดยนักศึกษาทั้งสองห้องต่างมีความตั้งใจและสร้างความสนุกในการเรียนบัญชีให้กับน้อง ๆทั้งสองโรงเรียน