Big Cleaning Day

15 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมจิตอาสา

วันที่ 14 ก.พ. 2563 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันราชภัฏ 63 โดยพื้นที่ความรับผิดชอบ คือบริเวณชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการและบริเวณรอบนอกอาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาในหลักสูตรทุกชั้นปี