โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมอบรม RDSME รุ่นที่ 2

11 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนานักศึกษา

วันที่ 8-9 ก.พ. 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยอาจารย์อับดุลเราะห์มาน สาและ จัดโครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน กิจกรรมอบรม RDSME รุ่นที่ 2 ให้กับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1 ห้อง 2 โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณจรีพร อารักษ์คุณากร  เป็นวิทยากรบรรยาย  สืบเนื่องจากกรมสรรพากรมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จัดทำบัญชี งบการเงิน และนำส่งภาษีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ จึงจัดให้มีการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปอย่างง่าย สำหรับผู้ประกอบการ RDSMEs (SMEs Accounting Software) โดยหลักสูตรบัญชีมุ่งหวังว่านักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจำสามารถนำความรู้ที่ได้รับทั้งหมดไปปรับใช้สำหรับการทำงานในวิชาชีพบัญชีต่อไป