ลานวัฒนธรรม นำสันติสุข

6 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 5 ก.พ. 2563 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรม นำสันติสุข บริเวณลานวัฒนธรรม กิจกรรมในครั้งนี้ทางหลักสูตรได้บูรณาการการเรียนการสอนกับกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับรายวิชาการบัญชีต้นทุน 2 และรายวิชาต้นทุน 1 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมและได้เผยแพร่กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณะผ่านกระบวนการสาธิตขนมพื้นถิ่นที่ใช้ใน “เทศกาลฮารีรายอ” ประกอบด้วย ขนมตูปะ ขนมสาลี่ วุ้นใบเตย และเมี่ยงคำ นอกจากนี้ยังมีการจัดการแข่งขันห่อขนมตูปะโดยนักศึกษาแต่ละชั้นปีร่วมสนุก และในภาคการแสดงเป็นการ “รำตาลีกีปัต” โดยตัวแทนนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี ร่วมแสดงในครั้งนี้