เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

3 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนานักศึกษา

วันที่ 2 ก.พ. 2563 นักศึกษาภาค กศ.บป. ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการพัฒนาตนเอง เพื่อการพัฒนางานบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน โดยอาจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ เป็นอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษา จังหวัดยะลามาให้ความรู้ และมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย นักศึกษาภาค กศ.บป. นักเรียนวิทยาลัยอาชีวะศึกษา และบุคคลภายนอก