ประชุมเตรียมงานกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข

1 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานประชุม

วันที่ 31 ม.ค. 2563 ที่ห้องหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประชุมร่วมกับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข โดยได้ชี้แจงเรื่องสถานที่จัดกิจกรรม การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบก่อนและหลังกิจกรรม ตลอดจนชี้แจงเรื่องการจัดทำรายงานการบูรณาการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 และรายวิชาต้นทุน 1 พร้อมมอบเงินที่ได้รับจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเพื่อเตรียมการดำเนินการโครงการในวันที่ 5 ก.พ. นี้