ประชุมหลักสูตร

30 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานประชุม

วันที่ 29 มกราคม 2563 อาจารย์สาขาการบัญชีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องหลักสูตรบัญชีบัณฑิต เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานของหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การติดตามการตอบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต การติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร การติดตามการดำเนินงานโครงการของหลักสูตรและเร่งรัดการใช้เงินงบประมาณไตรมาสที่ 2 การวางแผนกิจกรรมศึกษาดูงาน และการวางแผนกิจกรรมเดิน -วิ่ง รวมพลังรักษ์โลก ครั้งที่ 2 ที่หลักสูตรต้องรับผิดชอบ