โครงการอบรมหลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร

11 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนาอาจารย์

วันที่ 8-9 ม.ค. 2563 อาจารย์อับดุลเราะห์มาน อาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อรับทราบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาในบริบทใหม่ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมถึงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ และบทบาทหน้าที่ จรรยาบรรณของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเทคนิคการประเมินคุณภาพฯ