รายวิชาในหลักสูตร

22 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ก. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- บังคับเรียน 10 หน่วยกิต
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          Thai for Communication
2(1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน           Speaking and Writing Skills Development
2(1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้     English for Communication and Learning Development
2(1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร     Malay for Communication
2(1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้      Malay for Communication and Learning Development
2(1-2-3)
- เลือกเรียน 2 หน่วยกิต
2100103 หลักการอ่านและเขียนคําไทย      Principles of Reading and Writing Thai Words
2(2-0-4)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ     Development of Speaking and Reading Skills in English
2(1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน     English for Reading and Writing Development
2(1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน     Basic Malay
2(1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      Chinese for Communication
2(1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน     Basic Arabic
2(1-2-3)

ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2100112 วิทยาการแห่งความสุข     Happiness Study
2(1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์     Aesthetics Approach
2(2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต     Information For Life Long Learning
2(1-2-3)

ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2150101 สังคมภิวัตน์     Socialization
2(2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม     Social Management
2(2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ     Life Skills and Public Conscious Mind
2(1-2-3)

ง. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     Mathematics in Daily Life
2(1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      Science for the Quality of Life Development
2(1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน     Information Technology in Daily Life
2(1-2-3)

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาแกน 45 หน่วยกิต
- เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
3150101 คณิตศาสตร์เพื่อธุรกิจ     Mathematics for Business
3(3-0-6)
- บังคับเรียน 45 หน่วยกิต
3150110 กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางกฎหมาย     Business and Legal Environment
3(3-0-6)
3150103 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1      Business English 1
3(3-0-6)
3150111 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      Business English 2
3(3-0-6)
3150204 สถิติธุรกิจ      Business Statistics
3(3-0-6)
3150205 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ      Quantitative Analysis
3(3-0-6)
3152102 การบัญชีขั้นต้น 1     Principle of Accounting 1
3(2-2-5)
3153102 การเงินธุรกิจ     Business Finance
3(3-0-6)
3153201 การภาษีอากรธุรกิจ      Business Taxation
3(3-0-6)
3154101 หลักการตลาด     Principles of Marketing
3(3-0-6)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ     Principle of Business Management
3(3-0-6)
3156144 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     International Business Management
3(3-0-6)
3156106 การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน     Production and Operations Management
3(3-0-6)
3156319 การจัดการเชิงกลยุทธ์     Strategic Management
3(3-0-6)
3159109 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ     Economics for Business
3(3-0-6)
3162101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจ     Management Information system for Business
3(3-0-6)

ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต
3152203 การบัญชีขั้นต้น 2     Principle of Accounting 2
3(2-2-5)
3152204 การบัญชีขั้นกลาง 1     Intermediate Accounting 1
3(3-0-6)
3152205 การบัญชีขั้นกลาง 2     Intermediate Accounting 2
3(3-0-6)
3152307 การบัญชีต้นทุน 1      Cost Accounting 1
3(3-0-6)
3152308 การบัญชีขั้นสูง 1     Advanced Accounting 1
3(3-0-6)
3152309 การบัญชีภาษีอากร     Tax Accounting
3(3-0-6)
3152310 การสอบบัญชี     Auditing
3(3-0-6)
3152416 การบัญชีต้นทุน 2     Cost Accounting 2
3(3-0-6)
3152417 การบัญชีขั้นสูง 2     Advanced Accounting 2
3(3-0-6)
3152418 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี     Accounting Information System
3(2-2-5)
3152419 การตรวจสอบและการควบคุมภายใน     Internal Auditing and Control
3(3-0-6)
3152425 สัมมนาการบัญชีการเงิน     Seminar in Financial Accounting
3(2-2-5)
3153403 รายงานการเงินและการวิเคราะห์     Financial Reporting and Analysis
3(3-0-6)
- วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3152313 การวางระบบบัญชี     Accounting System Design
3(3-0-6)
3152314 ทฤษฎีบัญชี     Accounting Theory
3(3-0-6)
3152315 การบัญชีวิสาหกิจชุมชน     Small and Micro Community Enterprise Accounting
3(3-0-6)
3152316 การบัญชีระหว่างประเทศ      International Accounting
3(3-0-6)
3152420 การบัญชีเฉพาะกิจการ      Accounting for Specific Enterprises
3(3-0-6)
3152421 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ     Public Sector Accounting
3(3-0-6)
3152422 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี      Software Packa ges for Accounting
3(2-2-5)
3152423 การวิจัยทางการบัญชี     Accounting Research
3(3-0-6)
3153404 การวางแผนกําไรและการควบคุม     Profit Planning and Control
3(3-0-6)
3153405 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน     Financial Planning and Control
3(3-0-6)

ค. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต
3150306 เตรียมสหกิจศึกษาธุรกิจ     Business Cooperative Education Preparation
3(2-2-5)
3150408 สหกิจศึกษาธุรกิจ     Business Cooperative Education
6(600)ชั่วโมง
หรือ
3152426 เตรียมฝากประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี     Preparationfor Field Experience in Accounting
3(0-4-5)
3152427 การฝากประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี1     Field Experience in Accounting1
3(300)ชั่วโมง
3152428 การฝากประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี2     Field Experience in Accounting2
3(300)ชั่วโมง

3)หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน้วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้