แนะแนวการศึกษาพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

30 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 29 ธันวาคม 2562 ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนดีนนียะห์ อิสลามียะห์ จังหวัดนราธิวาส โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งชายและหญิงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้