โครงสร้างหลักสูตร

22 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                         ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                               ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                     ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

          กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

     หมวดวิชาเฉพาะ                                              ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาแกน                                                        39 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                        ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

               วิชาเอกบังคับ                                                  42 หน่วยกิต 

               วิชาเลือก                                            ไม่น้อยกว่  6 หน่วยกิต

          กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                        9 หน่วยกิต

     หมวดวิชาเสรี                                                 ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต