ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลี่อนคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 /2562

24 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานประชุม

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลี่อนคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1 /2562 โดยมีผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุม และมีรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างานและประธานหลักสูตรอื่น ๆ เข้าร่วม ณ ห้องปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ