การประชุมชี้แจงโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563

December 23, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานประชุม

วันที่ 20 ธ.ค. 2562 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2563 โดยมีอาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ ชี้แจงโครงการให้คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องปิง หลาง ชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ