ประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 3

December 18, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานประชุม

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชีร่วมประชุมนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี รหัส 62 รวมจำนวน 4 ห้อง ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการหลักเกณฑ์และการเลือกสถานประกอบการ สอบถามความประสงค์การฝึกสหกิจศึกษาในต่างประเทศ กำหนดการในการศึกษาดูงาน และการร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี