จํานวนหน่วยกิต รูปแบบหลักสูตร

22 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

จํานวนหน่วยกิต

    ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิจ

รูปแบบของหลักสูตร

    - รูปแบบ

          หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

    - ประเภทของหลักสูตร

          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

    - ภาษาที่ใช้

          จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

    - การรับเข้าศึกษา

          รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

    - ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    - การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว