ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Innovation Club by GSB startup

15 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนาอาจารย์

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการบัญชีเข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับธนาคารออมสิน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคุณอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินสายงานลูกค้าผู้ประกอบการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ โดยศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  Innovation Club by GSB startup เพื่อสร้าง Co-Working space ในมหาวิทยาลัย สนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเริ่มธุรกิจ ให้มีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs Startup ที่มีความสามารถในการแข่งขัน ณ บริเวณลาน Atrium อาคารคณะวิทยาการจัดการ