อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

22 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร
 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
- ด้านการทําบัญชี
- ด้านการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
- ด้านการบัญชีบริหาร
- ด้านการภาษีอากร
- ด้านการวางระบบบัญชี
- ด้านการตรวจสอบภายใน
- ด้านการใหคําปรึกษาทางการเงินและบัญชี
- ด้านอื่นที่เกี่ยวของ เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณและนักวิชาการพัสดุ เป็นต้น