โครงการ “สานสัมพันธ์พี่สู่น้อง ครอบครัว AC”

September 2, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนานักศึกษา

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และคณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ให้เกียรติร่วมกิจกรรมรับน้อง ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภายใต้โครงการ “สานสัมพันธ์พี่สู่น้อง ครอบครัว AC” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีความสมัครสมานสามัคคีกัน ทั้งนี้กิจกรรมจัด ณ อาคารประกอบ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา