การทดสอบทักษะพิมพ์ดีด ในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

September 2, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนานักศึกษา

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) รหัส 62 จำนวน 2 ห้อง เข้ารับการทดสอบทักษะพิมพ์ดีด ในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชีให้การกำกับการสอบในครั้งนี้ ณ ห้องปฏิบัติการทางการบัญชี อาคารคณะวิทยาการจัดการ