การแข่งขันทักษะทางการบัญชี PSU ACC QUIZ ครั้งที่ 17

September 2, 2562 (ผู้ดูแลระบบ) งานพัฒนานักศึกษา

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 อาจารย์ดร.ละออ มามะ และอาจารย์ดร.นันทา จันทร์แก้ว นำนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 6 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางการบัญชี PSU ACC QUIZ ครั้งที่ 17 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่