รางวัลบทความวิจัยรับใช้สังคม การนำเสนอประเภทบรรยาย

2 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลของหลักสูตร

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา เจะอารง ร่วมด้วยอาจารย์มีนา ระเด่นอาหมัด อาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลบทความวิจัยรับใช้สังคม การนำเสนอประเภทบรรยาย ในการประชุมเครือข่ายรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์