ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

22 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อภาษาไทย ชื่อเต็ม : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ : บช.บ.
ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Accounting
ชื่อยย่อ : B. Acc.